Dit is de lokale website van Univé Oost Mijn Univé Bel 088 3300300 Maak een afspraak

Gratis Verspakket

Actievoorwaarden

Actievoorwaarden gratis verspakket

22 februari 2021; versie 1.1

Voor de loyaliteitsactie ‘Start met… vers!’ (hierna: Actie) ligt er voor alle nieuwe zorgklanten (2021) met een (juist) e-mailadres, één gratis Coop verspakket naar keuze klaar bij een Coop supermarkt in de buurt. De volgende Actievoorwaarden zijn voor deze Actie van toepassing:

1.  Algemeen

 • De Actie wordt georganiseerd door Univé Oost. (hierna: Univé). Univé is onderdeel van Coöperatie Univé U.A. gevestigd te Zwolle, en is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer
 • Door deel te nemen aan de Actie verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Actievoorwaarden.
 • De Actie loopt van 22 februari 2021 tot 11 april
 • Deze Actievoorwaarden staan op https://www.univeoost.nl/startmetvers
 • Univé kan te allen tijde deze Actievoorwaarden wijzigen. Een gewijzigde versie van de Actievoorwaarden zal op de website univeoost.nl geplaatst worden, voorzien van een datum waarop de wijziging ingaat.
 • Univé behoudt zicht het recht voor om naar eigen goeddunken de Actie te allen tijde te beëindigen of te

2.  Deelname aan de Actie

 • Ieder nieuwe zorgklant (per 2021) van Univé Oost waarvan een (juist) e-mailadres bekend is, heeft recht op één gratis Coop verspakket. Per e-mailadres wordt maximaal één actiecode voor een gratis Coop verspakket
 • De actiecode voor een gratis Coop verspakket kan verzilverd worden bij een Coop supermarkt in de buurt.
 • De unieke actiecode voor een Coop verspakket is geldig voor één verspakket naar keuze. Daarbij mag gekozen worden uit het hele verspakketten assortiment van de
 • De actiecode is geldig tot 11 april
 • De actiecode is eenmalig geldig, er is geen mogelijkheid tot uitkeren van contanten of restitutie van het bedrag.
 • Print de code uit en neem deze mee naar de winkel. Je kunt de code laten scannen bij de kassa.

3.  Privacy

 • De Univé privacyverklaring (zie https://www.univeoost.nl/service/privacy-statement.html) is van toepassing op de persoonsgegevens die de deelnemer Univé in verband met deze Acties
 • De informatie die de deelnemer Univé voor deze Actie verstrekt, wordt gebruikt om de deelnemer te informeren over deze Actie, uitvoering te geven aan deze Actie en om contact met de deelnemer op te nemen indien dit nodig

4.  Aansprakelijkheid

 • Univé is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen als gevolg van deelname aan deze Actie of gebruik(making)
 • Mocht de Actie om wat voor reden dan ook beëindigd, gewijzigd of opgeschort worden, dan zijn Univé en de eventueel door haar ingeschakelde hulppersonen, of derden niet aansprakelijk voor eventuele schade van deelnemers en hebben de deelnemers geen recht op een
 • Univé en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor uit de Actie voortvloeiende kosten en
 • Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door Univé openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Univé niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Univé in het leven roepen

5.  Slotbepalingen

 • Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van
 • Univé mag deelname aan de Actie weigeren of beëindigen als de deelnemer handelt in strijd met deze Actievoorwaarden of met de wet of als sprake is van enige vorm van misbruik door de deelnemer. Univé mag dit zonder opgaaf van reden doen, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade van de
 • De inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software en overige informatie mag niet worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder toestemming van Univé.
 • Klachten kan de deelnemer richten aan de directie van Univé via Coöperatie Univé U.A. t.a.v. afdeling Klachtenmanagement. Postbus 15, 9400 AA Assen of via klachten@unive.nl. De deelnemer ontvangt binnen 2 weken een reactie op een ingediende

6.  Contact

 • Voor vragen over deze Actie kan contact worden opgenomen met Univé via oost@unive.nl. Na ontvangst neemt Univé zo snel mogelijk contact met u