Dit is de lokale website van Univé Oost Mijn Univé Bel 088 3300300 Maak een afspraak

Actievoorwaarden online Cyber Event

29 maart 2021; versie 1.1

Actievoorwaarden
De volgende Actievoorwaarden zijn voor de aanmelding voor het online Cyber Event (zowel voor particulier als zakelijk) van Univé Oost van toepassing:


1. Algemeen

1.1 Het online Cyber Event wordt georganiseerd door Univé Oost. (hierna: Univé). Univé is onderdeel van Coöperatie Univé U.A. gevestigd te Zwolle, en is ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel onder nummer 08176496.

1.2 Door deel te nemen aan het online event verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Actievoorwaarden.

1.3 Deze Actievoorwaarden lopen vanaf aanmelding tot 6 maanden na 21 april 2021 (particulier) of na 28 april (zakelijk).

1.4 Univé kan te allen tijde deze Actievoorwaarden wijzigen. Een gewijzigde versie van de Actievoorwaarden zal op de website www.univeoost.nl geplaatst worden, voorzien van een datum waarop de wijziging ingaat.

1.5 Univé behoudt zicht het recht voor om naar eigen goeddunken het event en/of de Actievoorwaarden te allen tijde te beëindigen of te verlengen.

2. Deelname aan de Actie

2.1 Iedereen kan deelnemen aan het gratis online Cyber Event.  

2.2 Bij aanmelden wordt er automatisch akkoord gegeven voor (commerciële) benadering door Univé tot 6 maanden na het event via e-mail of telefonisch.

3. Privacy

3.1 De Univé privacyverklaring (zie https://www.univeoost.nl/service/privacy-statement.html) is van toepassing op de persoonsgegevens die de deelnemer Univé in verband met dit event verstrekt.

3.2 De informatie die de deelnemer Univé voor dit event verstrekt, wordt gebruikt om de deelnemer te informeren over het event en om contact met de deelnemer op te nemen indien dit nodig is.

4. Aansprakelijkheid

4.1 Univé is niet aansprakelijk voor enige schade of letsel aan eigendommen en/of personen als gevolg van deelname aan het event of gebruik(making) hiervan.

4.2 Mocht het event om wat voor reden dan ook beëindigd, gewijzigd of opgeschort worden, dan zijn Univé en de eventueel door haar ingeschakelde hulppersonen, of derden niet aansprakelijk voor eventuele schade van deelnemers en hebben de deelnemers geen recht op een schadevergoeding.

4.3 Univé en de door haar ingeschakelde hulppersonen en/of derden zijn niet aansprakelijk voor uit de Actie voortvloeiende kosten en handelingen.

4.4 Ondanks de grootst mogelijke zorg die Univé aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van het event besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door Univé openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen Univé niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor Univé in het leven roepen

5. Slotbepalingen

5.1 Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

5.2 Univé mag deelname aan het event weigeren of beëindigen als de deelnemer handelt in strijd met deze Actievoorwaarden of met de wet of als sprake is van enige vorm van misbruik door de deelnemer. Univé mag dit zonder opgaaf van reden doen, zonder dat zij aansprakelijk is voor eventuele schade van de deelnemer.

5.3 De inhoud van deze site, waaronder alle teksten, afbeeldingen, lay-out, software en overige informatie mag niet worden verveelvoudigd of gepubliceerd zonder toestemming van Univé.

5.4 Klachten kan de deelnemer richten aan de directie van Univé via Coöperatie Univé U.A. t.a.v. afdeling Klachtenmanagement. Postbus 15, 9400 AA Assen of via klachten@unive.nl. De deelnemer ontvangt binnen 2 weken een reactie op een ingediende klacht.

6. Contact

6.1 Voor vragen over het event of deze Actievoorwaarden kan contact worden opgenomen met Univé via oost@unive.nl. Na ontvangst neemt Univé zo snel mogelijk contact met u op.