Dit is de lokale website van Univé Oost Mijn Univé Bel 088 3300 300 Maak een afspraak

Algemene voorwaarden dienstverlening Univé Oost

Artikel 1: Definities

1.1 Univé Oost: Univé Oost Bemiddeling B.V., gevestigd te Enschede, aan Het Eeftink 22, (7541 WH), hierna te noemen: Univé Oost.
1.2 Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie Univé Oost enige offerte heeft verstrekt, aanbieding heeft gedaan of met wie zij een overeenkomst heeft gesloten.
1.3 Opdracht: de door Opdrachtgever aan Univé Oost verstrekte Opdracht om te adviseren over en/of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product.
1.4 Financieel Product: de hypotheek, verzekering, spaarrekening of het krediet, dan wel andere als zodanig in de zin van artikel 1:1 Wft aangewezen producten, waarover Univé Oost zal adviseren en/of bij de afsluiting waarvan Univé Oost op verzoek van Opdrachtgever zal bemiddelen.
1.5 Aanbieder: de partij bij wie het financiële product wordt afgesloten.


Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden Dienstverlening Univé Oost, verder te noemen Algemene Voorwaarden, zijn van toepassing op alle aanbiedingen en offertes van Univé Oost, alsmede op alle door Opdrachtgever aan haar gegeven opdrachten, om te adviseren over of te bemiddelen bij het afsluiten van een financieel product, aldus door haar daartoe te verlenen diensten.
2.2 Naast deze Algemene Voorwaarden Dienstverlening kunnen algemene (product) voorwaarden en reglementen van toepassing zijn die specifiek gelden voor de afgenomen financiële producten van Univé Oost als eigen Aanbieder of andere Aanbieders.


Artikel 3: Opdracht

3.1 Een overeenkomst tussen Opdrachtgever en Univé Oost wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat Univé Oost een Opdracht schriftelijk heeft aanvaard, dan wel met de uitvoering daarvan is begonnen. Univé Oost is bevoegd om aan haar verstrekte Opdrachten zonder opgave van redenen te weigeren, ook nadat zij voor het verrichten van werkzaamheden een offerte aan Opdrachtgever heeft verstuurd.
3.2 Alle aan Univé Oost verstrekte Opdrachten komen uitsluitend tot stand met Univé Oost en worden door haar uitgevoerd, ook als het de bedoeling van Opdrachtgever is dat de Opdracht door een bepaalde bij Univé Oost werkzame persoon zal worden uitgevoerd.
3.3 Aan Univé Oost verstrekte Opdrachten leiden uitsluitend tot inspanningsverplichtingen van Univé Oost, niet tot resultaatsverplichtingen, tenzij uit de aard van de verstrekte Opdracht of uit hetgeen partijen zijn overeengekomen anders blijkt.
3.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn door Univé Oost opgegeven termijnen waarbinnen zij de haar verstrekte Opdracht zal uitvoeren, nimmer te beschouwen als fatale termijn.
3.5 Deze Algemene Voorwaarden zijn mede bedongen ten behoeve van de bestuurders van Univé Oost en alle voor haar werkzame personen. De toepasselijkheid daarvan blijft bestaan indien voormelde bestuurders en/of andere voor haar werkzame personen niet meer voor Univé Oost werkzaam zijn.
3.6 Eventuele inkoop- of andere voorwaarden waarnaar Opdrachtgever bij de acceptatie van een aanbod of offerte of het sluiten van een overeenkomst verwijst zijn niet van toepassing, tenzij deze door Univé Oost zonder voorbehoud en schriftelijk zijn aanvaard.


Artikel 4: Aanbiedingen en offertes van Aanbieders en adviezen Univé Oost

4.1 Door Univé Oost namens een Aanbieder aan Opdrachtgever gepresenteerde aanbiedingen of offertes zijn, tenzij daarin uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend en onder voorbehoud van acceptatie door de betreffende Aanbieder.
4.2 Aan door Univé Oost gemaakte berekeningen met betrekking tot de kosten van een financieel product en de eventuele doorwerking daarvan in de maandlasten van Opdrachtgever, kan Opdrachtgever geen rechten ontlenen. Deze berekeningen dienen als voorlopig en indicatief te worden beschouwd en kunnen onderhevig zijn aan tussentijdse rente- en premiewijzigingen. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Univé Oost een definitieve berekening van de maandlasten en/of kosten verschaffen.
4.3 Door Univé Oost aan Opdrachtgever verstrekte adviezen zijn momentopnames en gebaseerd op versimpelde veronderstellingen van de op dat moment geldende wet- en regelgeving. Pas wanneer een Aanbieder een offerte heeft uitgebracht welke door Opdrachtgever is geaccepteerd, kan Univé Oost een definitieve berekening van de maandlasten en/of kosten verschaffen.


Artikel 5: Communicatie

5.1 In het geval Opdrachtgever enig digitaal bericht aan Univé Oost heeft verzonden, mag hij er pas op vertrouwen dat dit bericht Univé Oost heeft bereikt indien hij een bevestiging van de ontvangst daarvan, niet zijnde een automatische ontvangstbevestiging, heeft ontvangen.
5.2 Algemene, al dan niet op Internet, al dan niet op aanvraag van Opdrachtgever, door Univé Oost verstrekte informatie, is vrijblijvend en wordt nimmer beschouwd als een door Univé Oost gegeven advies in het kader van een aan haar verstrekte Opdracht, behoudens voor zover uit mededeling van Univé Oost het tegendeel blijkt of het een op de persoonlijke situatie van Opdrachtgever toegespitst advies betreft.
5.3 Totdat Opdrachtgever een adreswijziging aan Univé Oost heeft bekend gemaakt, mag Univé Oost erop vertrouwen dat Opdrachtgever bereikbaar is op het door hem bij aanvang van de Opdracht opgegeven adres, waaronder begrepen diens e-mailadres.


Artikel 6: Inschakeling derden

6.1 Het is Univé Oost toegestaan om bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht indien nodig gebruik te maken van derden.
6.2 Voor zover Univé Oost bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht gebruik moet maken van door externe adviseurs opgestelde adviezen, waaronder begrepen adviezen van accountants, advocaten, fiscalisten etc., zal zij daarbij van tevoren overleg plegen met Opdrachtgever en bij de selectie van de betreffende derde de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Univé Oost is niet aansprakelijk voor (toerekenbare) tekortkomingen van deze externe adviseurs. Met de inschakeling van deze derden gemoeide kosten worden doorbelast aan Opdrachtgever.
6.3 Univé Oost is, op gelijke wijze als voor haar eigen werknemers, verantwoordelijk voor de door haar bij de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht ingeschakelde derden, die niet zijn aan te merken als externe adviseur in de zin van het hiervoor in artikel 6.2. bepaalde, zoals uitzendkrachten, externe administratiebureaus etc.


Artikel 7: Honorarium en betaling

7.1 Het voor haar dienstverlening aan Univé Oost toekomende honorarium kan begrepen zijn in de door Opdrachtgever aan de Aanbieder te betalen premies of er kan een vast honorarium worden overeengekomen.
7.2 Indien partijen hierover geen afzonderlijke afspraken hebben gemaakt, is de beloning voor Univé Oost inbegrepen in de door Opdrachtgever aan de Aanbieder te betalen premies.
7.3 Wijzigingen in van overheidswege opgelegde belastingen en/of heffingen worden altijd aan Opdrachtgever doorberekend.
7.4 Univé Oost is gerechtigd overeengekomen tarieven tussentijds te verhogen wanneer zich na het accepteren van de Opdracht stijgingen voordoen in de kosten van materialen of diensten die voor de uitvoering van de Opdracht nodig zijn, en/of van andere kosten, welke de kostprijs van Univé Oost beïnvloeden.
7.5 In het geval Univé Oost werkt op declaratiebasis kan een voorschot in rekening worden gebracht dat door Opdrachtgever moet worden voldaan alvorens Univé Oost start mede de uitvoering van de Opdracht.
7.6 Facturen van Univé Oost dienen door Opdrachtgever te worden betaald binnen 14 dagen na de factuurdatum op de door Univé Oost voorgeschreven wijze, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen of op de factuur anders is vermeld.
7.7 Indien Opdrachtgever de door hem wegens afge-sloten verzekeringen te betalen premies niet tijdig betaalt, kan de Aanbieder de dekking onder de verze-kering opschorten en in geval van schade weigeren deze te vergoeden. Indien de premie- en/of rentebetalingen betrekking hebben op een afgesloten hypotheek, kan de Aanbieder bovendien besluiten tot executoriale verkoop van de onroerende zaak waarop de afgesloten hypotheek betrekking heeft, over te gaan. Univé Oost is in deze gevallen nimmer aansprakelijk ten opzichte van Opdrachtgever.
7.8 Indien Opdrachtgever de door hem verschuldigde honoraria niet betaald, wordt de dienstverlening opgeschort, waardoor Univé Oost niet kan voldoen aan haar wettelijke zorgplicht.
7.9 Verrekening door Opdrachtgever van door Univé Oost voor haar dienstverlening in rekening gebrachte bedragen met een door Opdrachtgever gestelde tegenvordering, dan wel opschorting van betaling door Opdrachtgever in verband met een door deze gestelde tegenvordering, is slechts toegestaan voor zover de tegenvordering door Univé Oost uitdrukkelijk en zonder voorbehoud is erkend of in rechte onherroepelijk is vastgesteld.
7.10 Indien Opdrachtgever de door Univé Oost in rekening gebrachte bedragen niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, raakt Opdrachtgever, zonder dat een voorafgaande ingebrekestelling nodig zal zijn, over het openstaande bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Indien de Opdrachtgever ook na ingebrekestelling nalatig blijft om het openstaande bedrag aan Univé Oost te voldoen, kan Univé Oost de incassering van haar vordering uit handen geven, in welk geval Opdrachtgever tevens gehouden zal zijn tot vergoeding van de buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van de buitengerechtelijke incassokosten wordt vastgesteld op 15% van het bedrag waarvan betaling wordt gevorderd.
7.11 Door Opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt Opdracht-gever dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
7.12 Indien de kredietwaardigheid van Opdrachtgever daartoe naar het oordeel van Univé Oost aanleiding geeft, is Univé Oost bevoegd om de levering van haar
diensten op te schorten, totdat de Opdrachtgever voldoende zekerheid voor zijn betalingsverplichtingen heeft verschaft.
7.13 Voor de door Univé Oost als Aanbieder aangeboden financiële producten is premie verschuldigd en gelden de daarop van toepassing zijnde afzonderlijke productvoorwaarden (Algemeen Reglement en de Speciale reglementen), waarin onder andere de daarvoor geldende betalingscondities staan, die prevaleren voor hetgeen in dit artikel is bepaald.


Artikel 8: Informatie van Opdrachtgever

8.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie verstrekken aan Univé Oost die zij nodig heeft voor een correcte uitvoering van de verstrekte Opdracht. Hieronder dient onder andere, doch niet uitsluitend, te worden begrepen een situatie waarin er zodanige veranderingen optreden in de gezinssamenstelling, het inkomen, de vermogenssituatie, de bedrijfsbestemming, de bedrijfsomvang, het voorraadbeheer enz. van Opdrachtgever, dat Univé Oost haar adviezen daaraan zou moeten aanpassen of dat reeds afgesloten financiële producten mogelijk niet meer toereikend zijn.
8.2 Univé Oost kan slechts ten opzichte van Opdrachtgever aan de op hem rustende zorgver-plichting voldoen indien Opdrachtgever het in 8.1 bepaalde strikt naleeft.
8.3 Indien voor de uitvoering van de overeengekomen Opdracht noodzakelijke gegevens niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken ter beschikking van Univé Oost zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan zijn (informatie)verplichtingen heeft voldaan, is Univé Oost bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Opdracht.
8.4 Opdrachtgever is zelf volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van alle door hem aan Univé Oost verschafte informatie. Indien het niet tijdig, juist of volledig aanleveren van informatie tot gevolg heeft dat Univé Oost meer tijd of extra kosten aan de uitvoering van de Opdracht moet besteden, belast Univé Oost het met die extra tijd gemoeide honorarium en/of de extra gemaakte kosten door aan Opdrachtgever.
8.5 Indien achteraf blijkt dat Opdrachtgever onjuiste of onvolledige informatie heeft gegeven op basis waarvan Univé Oost de opdracht heeft uitgevoerd, kan de Aanbieder op grond van diens (algemene) polisvoorwaarden gerechtigd zijn om de verzekering of het krediet (met onmiddellijke ingang te beëindigen, dan wel gerechtigd zijn om te besluiten niet tot vergoeding van geleden schade over te gaan.


Artikel 9: Aansprakelijkheid van Univé Oost

9.1 Iedere aansprakelijkheid van Univé Oost alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Univé Oost bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroepsaansprakelijkheidsverzekering van Univé Oost wordt uitgekeerd, inclusief het door Univé Oost te dragen eigen risico. Op verzoek wordt aan belanghebbenden nadere informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering verstrekt.
9.2 In het geval de in artikel 9.1 bedoelde beroepsaan-sprakelijkheidsverzekering van Univé Oost in een specifiek geval geen dekking verleent, is de aansprakelijkheid van Univé Oost alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Univé Oost bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot maximaal het totaal van het, ter zake de Opdracht die aan de ontstane schade ten grondslag ligt, aan de Opdrachtgever in rekening gebrachte honorarium. Indien Univé Oost geen honorarium voor haar dienstverlening aan Opdrachtgever in rekening heeft gebracht, is de aansprakelijkheid van Univé Oost alsmede van haar bestuurders, haar werknemers en de door Univé Oost bij de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde personen, beperkt tot de hoogte van de ontvangen provisie voor het financieel product.
9.3 De uitvoering van de verstrekte Opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van Opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaam-heden voor Opdrachtgever geen rechten ontlenen.
9.4 Univé Oost is nimmer aansprakelijk voor schade welke door de Opdrachtgever of derden wordt geleden als gevolg van onjuiste, onvolledige of ontijdige door de Opdrachtgever verstrekte inlichtingen.
9.5 Univé Oost is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit fouten in door Univé Oost gebruikte software of andere computerprogrammatuur, tenzij deze schade door Univé Oost kan worden verhaald op de leverancier van de betreffende software of computer-programmatuur.
9.6 Univé Oost is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat door Opdrachtgever aan Univé Oost verzonden (email)berichten Univé Oost niet hebben bereikt.
9.7 Univé Oost is nimmer aansprakelijk voor welke schade dan ook die voortvloeit uit de omstandigheid dat de Opdrachtgever de aan hem in rekening gebrachte premies en/of renten voor door hem, na bemiddeling van Univé Oost, afgesloten financiële producten, niet tijdig heeft voldaan.
9.8 Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de aansprakelijkheid van Univé Oost voor schade welke veroorzaakt is door de opzet of bewuste roekeloosheid van haar ondergeschikten.
9.9 Opdrachtgever is eerst gerechtigd tot ontbinding van enige overeenkomst met Univé Oost indien Univé Oost zelfs na deugdelijke ingebrekestelling toerekenbaar in gebreke blijft om aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever te voldoen. Betalingsverplichtingen welke zijn ontstaan voor het tijdstip van ontbinding en/of welke betrekking hebben op reeds geleverde diensten, dienen onverminderd door Opdrachtgever te worden nagekomen.
9.10 In een aantal gevallen zijn de advies- en/of contributiekosten fiscaal aftrekbaar. Het is mogelijk dat de (belasting) wetgeving wijzigt. Controleer bij uw aangifte de actuele mogelijkheden goed.


Artikel 10: Overmacht

10.1 Univé Oost is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien dit voor Univé Oost redelijkerwijze niet mogelijk is ten gevolge van buiten toedoen van Univé Oost ontstane veranderingen in de bij het aangaan der verplichtingen bestaande omstandigheden.
10.2 Een tekortkoming in de nakoming van een verplichting van Univé Oost geldt in ieder geval niet als toerekenbaar en komt niet voor haar risico in geval van verzuim en/of tekortkoming door of bij haar leveranciers, onderaannemers, vervoerders en/of andere ingeschakelde derden, bij brand, werkstaking of uitsluiting, relletjes of oproer, oorlog, overheidsmaatregelen, waaronder uitvoer-, invoer- of doorvoerverboden, vorst en alle andere omstandigheden welke van dien aard zijn dat gebondenheid niet meer van Univé Oost kan worden gevergd.

Artikel 11: Bescherming persoonsgegevens

11.1 Door Opdrachtgever aan Univé Oost verstrekte persoonsgegevens zullen door Univé Oost niet worden gebruikt of verstrekt aan derden voor andere doeleinden dan ten behoeve van de uitvoering van de aan haar verstrekte Opdracht of door haar aan de Opdrachtgever te verzenden mailingen e.d., behoudens voor zover Univé Oost op grond van de wet of openbare orde in het kader van haar bedrijfsuitoefening verplicht is om de betreffende gegevens aan een daartoe aangewezen instantie te verstrekken.
11.2 Indien Opdrachtgever bezwaar heeft tegen opname van diens persoonsgegevens in enige mailinglist e.d. van Univé Oost, zal Univé Oost de betreffende gegevens op eerste schriftelijk verzoek van Opdrachtgever uit het betreffende bestand verwijderen.


Artikel 12: Klachteninstituut

12.1 Univé Oost is aangesloten bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (KIFID) onder nummer 300.013295. Een geschil voortvloeiend uit offertes, aanbiedingen en overeenkomsten waarop de onderhavige voorwaarden van toepassing zijn, kan ter keuze van de Opdrachtgever voor bindend advies worden voorgelegd aan hetzij de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening, hetzij de burgerlijke rechter.
12.2 Univé Oost conformeert zich op voorhand aan een door de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening te geven bindend advies, voor zover het belang van het voorgelegde geschil een bedrag van € 25.000,= (zegge en schrijven vijfentwintigduizend euro) niet te boven gaat. Indien het betreffende geschil genoemd geldelijk belang te boven gaat, heeft Univé Oost de mogelijkheid om niet mee te werken aan een bindend advies.


Artikel 13: Verval van recht

13.1 Klachten met betrekking tot door Univé Oost verrichte werkzaamheden of de hoogte van de door haar in rekening gebrachte bedragen, dienen, op straffe van verval van recht, schriftelijk en binnen 60 dagen nadat Opdrachtgever de stukken, informatie of factuur waarop zijn klacht betrekking heeft, heeft ontvangen, dan wel redelijkerwijze kennis had kunnen nemen van de door hem geconstateerde tekortkoming in de prestatie van Univé Oost, te worden ingediend bij Univé Oost. Het indienen van een klacht schort nimmer de betalingsverplichtingen van Opdrachtgever op.
13.2 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden van Opdrachtgever uit welke hoofde dan ook in verband met door Univé Oost verrichte werkzaamheden, vervallen in ieder geval vijf jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden.


Artikel 14: Diversen

14.1 Op alle door Univé Oost uitgebrachte aanbiedingen en offertes alsmede op de door haar aanvaarde Opdrachten is het Nederlandse recht van toepassing.
14.2 In het geval de inhoud van schriftelijk tussen Univé Oost en Opdrachtgever gemaakte afspraken, afwijkt van hetgeen in deze Algemene Voorwaarden is bepaald, prevaleren de schriftelijk gemaakte afspraken.
14.3 Afwijkingen van en/of aanvullingen op deze Algemene Voorwaarden binden Univé Oost slechts voor zover deze uitdrukkelijk schriftelijk tussen Univé Oost en Opdrachtgever zijn overeengekomen.
14.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Voor-waarden nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten, alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.
14.5 Univé Oost is gerechtigd de inhoud van deze algemene voorwaarden tussentijds eenzijdig te wijzigen. In het geval Univé Oost tot tussentijdse wijziging overgaat, stelt zij Opdrachtgever daarvan in kennis onder gelijktijdige toezending van de aangepaste Algemene Voorwaarden. Opdrachtgever is gerechtigd binnen 30 dagen na de datum waarop hij in kennis is gesteld van de betreffende wijzigingen tegen de toepasselijkheid van de aangepaste voorwaarden bezwaar te maken. Alsdan treden partijen in overleg over de inhoud van de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden. Indien Opdrachtgever tegen de gewijzigde inhoud van de Algemene Voorwaarden geen bezwaar maakt, beheersen deze vanaf de door Univé Oost genoemde datum de tussen partijen gemaakte afspraken.